Slavíme Dobu stvoření 2022

V letošní Době stvoření se křesťané sjednocují kolem tématu „Naslouchejte hlasu stvoření“.

Téma připomíná potřebu naslouchat hlasům každého z tvorů a vyzdvihuje potřebu naslouchat také těm, jejichž hlasy jsou přehlíženy či záměrně umlčovány. V Průvodci slavením Doby stvoření, který je v češtině dostupný z Pruvodce-slavenim-2022-1.pdf (zitlaudatosi.cz), připomíná Poradní výbor staré křesťanské pojetí stvoření jako knihy, z níž se dá vyčíst poznání Boha. Tato „Kniha stvoření“ je kladena vedle „Knihy zjevení“ jako jeden ze dvou textů, které se mají číst společně, aby Boží sdělení zaznělo v úplnosti. Správnou představu o tom, kdo jsme, kde jsme a jak jsme povoláni žít ve správných vztazích s Bohem a se svými spolutvory, si můžeme utvořit jen tehdy, když tyto dvě knihy rozjímáme společně.

Ekumenický Poradní výbor letos – uprostřed pokračující pandemie COVID-19, trvající války v Evropě a postupující klimatické změny provázené rozsáhlými požáry a dalšími extrémními povětrnostními jevy – zaměřuje naši pozornost na hlasy těch, „jejichž slova nejsou slyšet“ (Žalm 19, 1-4), a zve nás, abychom v modlitbě naříkali nad jednotlivci, společenstvími, druhy a eko-systémy, jež jsou ztraceny, i nad těmi, jejichž bytí je ohroženo ztrátou životního prostoru a klimatickou změnou. Zve nás, abychom skrze slavení liturgie, veřejné modlitby, symbolické jednání a aktivní obhajobu zesilovali hlasy těch, kdo nejsou ve společnosti slyšet, a připomínali ty, kdo ztratili své domovy nebo zmizeli z veřejných prostorů a politických procesů.

Pro letošní Dobu stvoření zvolil Poradní výbor navíc zvláštní logo, symbol, který má zjevovat důležitý aspekt jejího tématu. Je jím hořící keř, který upomíná na lidskou lačnost, jejíž vinou se ekosystémy rozpadají a druhy ztrácejí svůj životní prostor a obživu, a zároveň na oheň, který zaujal Mojžíše, když pásl své stádo na hoře Chorebu, plamen Ducha zjevující přítomnost Boha, v němž veškerý život trvá. Tento oheň potvrdil, že Bůh slyšel nářky trpících, a přislíbil, že bude s těmi, kdo ho ve víře následují k vysvobození z útlaku. Křesťany tento symbol zve, aby vyzuli „obuv“ svých neudržitelných způsobů života, které je oddělují od stvoření a od Stvořitele, aby rozjímali své spojení se zemí, již obývají, a naslouchali hlasům každého ze svých spolutvorů, z nichž mnozí volají po vysvobození z útlaku.

Slavení Doby stvoření může křesťany naplnit nadějí, že ohně útlaku budou uhašeny světlem Boží uzdravující lásky, která udržuje společný domov všech tvorů. Je také způsobem, jak se těsněji přimknout k sestrám a bratrům z jiných křesťanských církví a denominací, z jejichž popudu se toto slavení rozvíjí. Je příležitostí pro společenství i jednotlivce, aby se přestali obracet k sobě, nechali se vtáhnout do nářku ponižovaného stvoření a našli tak i své místo v kosmické písni chvály.

Do Doby stvoření vstoupíme společně s křesťany po celém světě mezinárodní online bohoslužbou 1. září 2022 v 15h středoevropského času: Season of Creation Opening Event – Season of Creation. V českém jazyce budeme slavit ekumenickou bohoslužbu za klimatickou spravedlnost s využitím textů, které pro letošní slavení navrhl Poradní výbor, v sobotu 3. září 2022 v 15h na Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet. Jste srdečně zváni.

Texty navržené pro letošní Dobu stvoření budeme také využívat při pravidelných středečních večerních modlitbách 7., 14., 21. a 28. září 2022, vždy v 21:30 na Zit Laudato Si Ceska Republika | Jitsi Meet. Smyslem těchto pravidelných setkání je doprovázet probíhající ekologické obrácení církví v České republice a činnost environmentálně zaměřených organizací a spolků, zejména těch, které jsou sdruženy v Klimatické koalici. Připojte se i Vy.