Od 9. října 2018 do 12. listopadu 2019 jsme se setkávali jednou za dva týdny v úterý před večerní mší svatou ve farnosti sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích. První pozvánka k setkávání vyšla ve farním zpravodaji Kobylístek v říjnu 2018 na s. 6, o tom, jak a proč jsme se scházet začali, se můžete dozvědět v Kobylístku z prosince 2018 na s. 14-15.

Setkávali jsme se, modlili se společně i každý zvlášť, četli encykliku Laudato si‘ a vzájemně si pomáhali uskutečňovat v našich vlastních životech i v životě naší farnosti to, co papežové nazývají ekologické obrácení. Učili jsme se modlit v jednotě s celým stvořením, nejen za sebe a za potřeby svých blízkých. I teď, kdy naše pravidelná setkání nepokračují, se učíme žít tak, abychom svým jednáním byli se stvořeným světem i se sebou v souladu. Učíme se vidět potřeby světa kolem a vyprošovat si příležitosti, abychom je mohli naplnit. Učíme se také doprovázet modlitbou překotné dění ve světě a prozařovat je nadějí.

z leva: Jirka, Martina, Ota, Jitka, Jarka, Bedřiška, Světla

12. 11. 2019   Setkání s Josafatem Kuncevičem        v 17:30 v dětské místnosti

Josafat Kuncevič OSBM (asi 1580 – 12. listopadu 1623) byl polsko-litevský mnich a archieparcha (arcibiskup) Rusínské katolické církve. Byl zabit rozlíceným davem ve Vitebsku v současném Bělorusku a je patrně nejlépe známou obětí proti-katolického násilí v souvislosti se zaváděním Brestlitevské unie. Katolickou církví je uctíván jako mučedník a světec, jeho smrt odráží konflikt mezi pravoslavnými a katolickými křesťany, který zesílil poté, co Kyjevský metropolitanát (Rusínská pravoslavná církev) potvrdil společenství s Římskokatolickou církví. V den jeho liturgické památky budeme společně prosit o vhled do naší současné situace, o ochotu odpouštět těm, kdo se dopouštějí násilí, a o nové uspořádání všech vztahů.

15. 10. 2019   Společné čtení básní Terezie od Ježíše (z Avily)        v 17:30 v dětské místnosti

V den, kdy si církev liturgicky připomíná svatou Terezii z Avily, budeme společně číst některé z jejích básní a necháme je rozeznít v naší vlastní životní situaci i v současné situaci církve a světa.

                      1. 9. 2019   Oslava Dne modliteb za péči o stvoření                                                                  10:00 – 14:00 na zahradě a ve farním sále, program zde

11. 6. 2019   Příprava na biskupskou synodu o Amazonii        v 17:30 v sále

Při první části přípravy na biskupskou synodu o Amazonii, která se v říjnu bude konat ve Vatikánu, jsme otevřeli téma významu této oblasti pro celý svět a načrtli některé její problémy na pozadí životního příběhu sestry Dorothy Stang známé jako „mučednice Amazonie“. V druhé části přípravy představíme základní přípravný dokument k synodě a několik střípků z moudrosti domorodých obyvatel, které byly v rámci celosvětové přípravy shromážděny. Tak společně vstoupíme do modlitebního dialogu s lidmi, v nichž jsou hluboce zakořeněny hodnoty, jako je odpovědnost, společenství a hluboká láska k zemi (srovnej Laudato si‘ 179).

14. 5. 2019   Společná modlitba examen                                                            v 17:30 ve farním sále

Srdečně zveme k společné modlitbě examen zaměřené na vztah k Stvořiteli a k světu, který je jeho dílem a obrazem. Společně budeme vyprošovat milost ekologického obrácení pro sebe, svou farnost a zemi. Obrazové materiály ke stažení zde.

16. 4. 2019   Mučednice Amazonie                                                                           v 17:30 ve farním sále

Amazonský prales je místem, kde je dosud uchováno mnoho přírodní rozmanitosti, a nedávné studie prokazují, že nejúčinnější způsob ochrany deštných pralesů je ponechat jejich správu těm, kdo je původně obývali. Přírodní bohatství i domorodá společenství však čelí ohrožení ze strany nadnárodních korporací a stávají se obětí industriálních zájmů. Protože osud amazonského pralesa je úzce svázán s osudem planety jako celku, týká se to, zda domorodá amazonská společenství obhájí svůj nárok na oblasti, které chtějí jiní otevřít pro těžbu, také každého člověka na Zemi. To si uvědomuje také papež František, který na říjen 2019 vyhlásil celosvětovou biskupskou synodu věnovanou právě Amazonii, aby se tak Katolická církev stala hlasem hájícím práva amazonských chudých. Takovým hlasem byla i sestra Dorothy Stang z kongregace Sester Notre Dame de Namur, zvaná „mučednice Amazonie“, která strávila třicet let jako misionářka mezi chudými rolníky v amazonské Brazílii a neúnavně bojovala za jejich lidská a pozemková práva. Proto čelila výhrůžkám bohatých chovatelů dobytka a v roce 2005 byla zabita najatými pistolníky. Když se k ní přiblížili, vytáhla Bibli a začala předčítat z Blahoslavenství až po „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími dětmi.“ Pak byla zastřelena. Její život a související problémy představíme při setkání v pašijovém týdnu.

19. 3. 2019   Půst je obdarování                                            v 17:30 ve farním sále

Kolem stolu vzniká společenství – s Bohem, s lidmi i s celým stvořením. Abychom rozvíjeli společenství se Stvořitelem, potřebujeme se nejen shromažďovat kolem svátostného stolu, ale také účastnit se vzniku a spotřeby potravy, které jsou v souladu s lidmi i s krajinou, s celým stvořeným světem. Tím, jak nakupujeme a jíme, vytváříme pestré předivo vztahů. Jsou tyto vztahy krásné a zdravé, jaké je Stvořitel zamýšlí, nebo je pokřivujeme a rozrušujeme? Jsme zvyklí odkládat peníze do postních kasiček a přispívat jimi na dobré účely. Můžeme působit dobro právě jen tím, že nespotřebováváme a investujeme do udržitelných způsobů života? Přijďte s námi nahlédnout do tvůrčích možností, které otevírá půst, podělit se o své zkušenosti a nechat se povzbudit ke každodenním úkonům praktického milosrdenství. Prezentace zde.

14. 3. 2019   Naše boty

Výstava se věnuje podmínkám výroby obuvi v továrnách a sweatshopech indické Agry. Ve 13 obsahových panelech se věnuje globalizované ekonomice, dodavatelskému řetězci, fast fashion, mzdám, odborům, životů migrantů, ale i nositelů změny.

Realizace výstavy NaZemi

Vernisáž 14. 3. na Statku Vraných v Praze-Bohnicích od 17h.

19. 2. 2019   Uvedení do modlitby ustavičné přítomnosti

„Je třeba stále se modlit a neochabovat,“ říká Ježíš. Jak to ale máme udělat? I ten nejdelší růženec jednou skončí a po každém shromáždění kolem Pánova stolu se zase musíme vydat po svých denních povinnostech. Můžete se ale naučit otevřít v sobě vnitřní prostor, kde se setkáte s Ježíšem, který se v Duchu svatém ustavičně modlí k Otci. Tak se Ježíšova modlitba stane středem Vašeho života, počátkem i cílem každé činnosti. Přednáší Světla Hanke.

V úterý 19. února v 17.30 ve farním sále, prezentace zde.

22. 1. 2019   Uvedení do modlitby milující pozornosti (modlitba examen) 

Je to cesta prohlubování vztahu k Bohu, k bližním, ke světu a k sobě samým a je skvělým pomocníkem pro zvaní Boha do obyčejného všedního života. Pomůže Vám najít způsob, jak v dnešním světě plném manipulativní reklamy, zbožštělých značek, dokonalých vzorů a tlaku na výkon přijmout svůj vlastní, mnohdy nedokonalý, obyčejný a všední život a radovat se z něj. Pomůže Vám také otevírat v sobě prostor milující pozornosti vůči lidem i vůči přírodě a učiní Vás vnímavějšími k jemným oslovením, kterými k Vám Bůh každodenně promlouvá. Přednáší Martin Stiebitz.

V úterý 22. ledna v 17.30 ve farním sále, prezentace zde.

20. 1. 2019   Promítání filmu ThuleTuvalu         V neděli 20. ledna ve farním sále.

Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Zatímco se experti dohadují, jak změně klimatu zabránit, obyvatelé Thule a Tuvalu čelí už dnes jejím nezvratným dopadům v každodenním životě. Dokument zblízka sleduje osudy několika místních rodin, které si uvědomují, že jejich tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně. Režie Matthias von Gunten. Díky Promítej i ty!

20. 11. 2019   Modlitební most s The Climate Pilgrimage

V úterý 20. listopadu jsme ve farním sále uskutečnili modlitební most, který naši farnost propojil s poutníky, kteří v těchto měsících jdou materiálně nezajištěnou pěší pouť z Říma do polských Katovic, kde se konala mezinárodní konference o změně klimatu, poutníci prošli také územím České republiky. Pocházejí z jihovýchodní Asie, která patří mezi oblasti nejvíce postižené změnou klimatu, a také z Evropy a ze Spojených států. Společně šli, aby představitelům vlád spojených v Kjótském protokolu a Pařížské dohodě o omezování emisí skleníkových plynů přednesli naléhavé prosby lidí, které oteplování nejvíce postihuje – chudých lidí z přímořských oblastí ohrožených záplavami a tajfuny, které se v souvislosti s lidmi způsobenou změnou klimatu stávají ničivějšími. Šli prosit zástupce bohatých zemí, mezi něž patří i Česká republika, aby aktivně usilovali o přechod na čistou energii bez spalování fosilních paliv a tak jim darovali budoucnost, v níž by mohli žít. Zároveň je jejich pouť symbolickým vyjádřením „dlouhé cesty obnovy“, k níž v souvislosti s klimatickou změnou vybízí církev papež František (srov. Laudato si‘ 202).

Poutníkům děkujeme. Děkujeme také společnosti Greenpeace, která jejich pouť organizačně podporovala.