Při Klimakempu vytváříme společenství modlitby s lidmi, kteří touží po spravedlivé budoucnosti pro všechny obyvatele této země a usilují o ně politickými prostředky. Klimatická změna představuje sociální a morální problém, který je do velké míry způsoben spalováním fosilních paliv v rozvinutých zemích včetně České republiky. Na něj odpovídají občanská hnutí jako jsou Limity jsme my peticemi, demonstracemi, tvůrčími protesty i akty nenásilné občanské neposlušnosti. Více v audiopozvánce na  Ekumenickou bohoslužbu za klimatickou spravedlnost, kterou 4. 9. 2020 vysílalo Rádio Proglas.

Bohoslužby 4. července 2019 ve Veltrubech se zúčastnili křesťané několika denominací i lidé církevně nesocializovaní, někteří z nich předtím bohoslužbu společně připravili. Společně jsme naslouchali slovům Písma a zpívali chvály, děkovali jsme a prosili. Zprávu o tom přinesly internetové noviny Křesťan dnes. Podrobnou zprávu v anglickém jazyce přináší také web Global Catholic Climate Movement.

Při bohoslužbě byly využity byly tyto texty:

latinský zpěv Veni, Creator Spiritus 

Gn 1,1 – 2,4, Lk 1,46b-55, Lk 12,42-48

A takto jsme děkovali a prosili:

Děkujeme za Matku sestru Zemi a prosíme za všechny lidi, aby se k ní dovedli chovat s úctou a láskou.

Děkujeme ti za lidi, kteří se zasazují o řešení ekologických problémů, a prosíme, aby ti, kdo mu brání, opustili svá výsadní postavení.

Děkujeme za společenství pro klimatickou spravedlnost a prosíme o ochranu pro lidi, kteří jdou do přímé akce.

Děkujeme za solidaritu, která tu mezi lidmi je, a prosíme o pomoc při nalézání cest k ní všude ve světě.

Děkujeme za obyvatele obce Veltruby, kteří nám umožnili tu být, a prosíme, aby mohli žít v čistém a bezpečném světě.

Děkujeme za nás přítomné navzájem a prosíme tě, abys nám pomáhal při hledání a nalézání našich životních cest.

Otče náš.

Při bohoslužbě 4. září 2020 u smírčího kříže v obci Okořín, která se konala při příležitosti Akčního víkendu – Konec uhlí TEĎ pořádaného nehierarchickým hnutím Limity jsme my, jsme částečně realizovali návrh ekumenické bohoslužby pro slavení Doby stvoření 2020 – Milostivý rok pro Zemi, jak ji Řídící výbor Season of Creation předložil v Průvodci slavením. Přítomni byli účastníci tábora, převážně lidé církevně nesocializovaní. Zvláštní pozornost vyvolalo vyznání environmentální viny převzaté od Světové luterské federace, jak dosvědčuje jejich vlastní sestřih. Díky a prosby jsme ponechali volné, aby modlitba byla naše vlastní. Četli jsme druhou zprávu o stvoření z knihy Genesis a text o stvoření člověka z knihy Sírachovec (16,24-17,32). Tento text, spolu s písní inspirovanou chvalozpěvem svatého Františka z Assisi, nám pomohl otevřít se představě Toho, který je nejvyšší a stvořil slunce i smrt, a zároveň je nejnižší, je přítomen jako oživující základ toho nejobyčejnějšího z tvorů a je tu mezi námi.