Iniciativa Žít Laudato si‘ Česká republika propojuje témata církve a ekologie a praktickými způsoby rozvíjí podněty, které v encyklice Laudato si‘ předkládá papež František. Cílem iniciativy je, aby ekologické obrácení, k němuž encyklika Laudato si‘ tak naléhavě vyzývá, bylo v české církvi zjevné a proměňovalo ji. Hlavními tématy jsou lidmi způsobená klimatická změna a klimatická (ne)spravedlnost, sounáležitost s celým světem, který je stvořen v Kristu a sdílí jeho osud, a hledání způsobů trvale udržitelného života a spravedlivé budoucnosti pro všechny. Tato témata otevíráme činností malých místních společenství, slavením Doby stvoření, besedami, výstavami a filmovými projekcemi.

Zdroje

Jsme součástí celosvětového hnutí obnovy, která v posledních desetiletích probíhá v církvích mnoha denominací i v společenstvích jiných náboženství v reakci na globální environmentální krizi a lidmi způsobenou klimatickou změnu. Tato obnova spočívá ve snaze o nápravu vztahu k stvořenému světu a projevuje se v životech místních společenství (srov. např. činnost organizace GreenFaith, která ve spolupráci se společenstvími různých náboženství působí od roku 1992) i v dokumentech celosvětových ústředí církví a federací církví (srov. např. dokument Odpovědné správcovství Božího stvoření vydaný Světovou evangelikální aliancí v roce 2004 a dokument Bůh, stvoření a změna klimatu vydaný Světovou luteránskou federací v roce 2009). Encyklika Laudato si vydaná v roce 2015 Apoštolským stolcem je významným vyvrcholením této obnovy. Po jejím promulgování bylo ustaveno Laudato Si‘ Movement (LSM) s cílem šířit myšlenky v ní obsažené po celém světě a podněcovat další lidi, aby ji přijali za svůj životní program. Web zitlaudatosi.cz byl spušten v roce 2018 k podpoře místních iniciativ v duchu encykliky v České republice.

Vize

Zatímco jiná sdružení reagují na výzvy globální environmentální krize snahou tvořit, propagovat a politicky prosazovat technologická řešení, která umožní uchovat materiální svět ve stavu, v jakém nyní je, v Žít Laudato si Česká republika usilujeme především o proměnu lidských srdcí a myslí, protože jsme přesvědčeni, že schopnost nalézat a ochota využívat světu příznivá technologická řešení je výrazem lidského ducha žijícího v souladu s Božím stvořitelským záměrem. Jsme přesvědčeni, že jevy, jako je vymírání živočišných druhů a globální oteplování, jsou důsledkem lidmi způsobeného narušení vztahů, proto se zaměřujeme na rozvíjení a nápravu vztahů k Bohu, k bližním, k sobě samým a k přírodnímu světu a prosíme za sebe i za všechny lidi, abychom ve světle Boží milosti poznávali, jak tyto vztahy napravovat a pečovat o ně. Z nápravy vztahů pak mohou vyvěrat skutečně účinná řešení technologická a politická.

Mise

Vytváříme on-line prostor k propojování jednotlivců a místních společenství, aby tak lidé, kteří chtějí ve svých životech uskutečňovat proměnu srdcí a myslí, v níž ekologické obrácení spočívá, o sobě navzájem věděli a mohli se modlit a jednat společně. Podporujeme vznik místních společenství, jejichž členové se pravidelně scházejí, společně prohlubují svůj vztah k Bohu Stvořiteli, navzájem se podporují na cestě ekologického obrácení a připravují pro své farnosti oslavy a jiné příležitosti k otevírání otázek souvisejících s ohrožením stvořeného světa, který je naším společným domovem. Zapojeným společenstvím a jednotlivcům poskytujeme podporu formou podnětů a aktualit a zároveň se těšíme, že nám nově vzniklá nebo zapojená společenství i jednotlivci, kteří své geografické společenství zatím nenašli, ukáží, co jsme opomenuli, co a jak bychom mohli společně dělat lépe, budou se s námi vzájemně podporovat nasloucháním a modlitbou a společně se staneme tolik potřebnou změnou, novou vláhou pro žíznivý svět kolem nás.

Kontaktovat nás můžete na amen@zitlaudatosi.cz.

Děkujeme.

Za Žít Laudato si‘ Česká republika

Eva Šnevajsová

Olomouc

Světla Hanke Jarošová

koordinátor

Praha

Laudato Si‘ Animator

Laudato Si‘ Movement

Veronika Osičková

divestiční kampaňér

Velké Bílovice