Poselství starších kmene Krí z Whapmagoostoi  

Whapmagoostoi, provincie Québec, Kanada, 29. března 2020 

Ve čtvrtek 16. března 2020 zapálili starší kmene Krí posvátný oheň, který hořel s tabákovou obětí po čtyři dny a noci. Kmenoví starší se shromáždili, stejně jako to činili jejich předci v těžkých dobách, aby vyžádali z duchovní říše pokyny, jak si počínat při ohrožení nákazou virem Covid-19. Odpověď, jíž se jim dostalo, a již chtějí předat světu, je: 

„Přišel temný posel, jehož příbuznými jsou (mimo jiné): nenávist mezi lidmi, vše co zakaluje mysl – alkohol, drogy, zneužívání návykových látek, násilí, veškeré formy mezilidských konfliktů, a především neúcta k Matce Zemi jako k živé bytosti. Je nelítostný a nikdo není vůči němu imunní. Bude se dál šířit a vyžádá si mnoho nevinných obětí. Pandemii nelze vyléčit pouze léky, musí se k nim připojit dobré skutky, modlitba a společný závazek lidstva změnit svůj způsob života a minimalizovat škody způsobené Matce Zemi. Je třeba řešit znečištění vzduchu a vody. Jen tak dojde k uzdravení a lidstvo bude mít lepší vyhlídky na přežití toho, co ještě přijde.“

Klíčové poselství obřadu:

Mějte úctu k Matce Zemi a k všem živým bytostem v přírodě. Matka Země musí být ctěna jako živá bytost, jíž je, a všechny bytosti v přírodě ctěny a ponechány ve svých přirozených domovech. Příliš mnoho živých bytostí je drženo v zajetí, kde je jejich utrpení nevyčíslitelné. A i ty, které mohou žít ve svých přirozených domovech, trpí tím, co lidé dělají Zemi. Přicházejí o potravu, léky a další věci, které nutně potřebují, aby vyvedli potomstvo. Jejich utrpení znemožňuje jejich energii volně téct s rytmem kosmu. Tato jejich omezená energie šíří nemoci ve světě. Jejich energii musí být umožněno, aby volně rezonovala ve vesmíru tak, jak má, má-li světu přijít uzdravení.

Dalšími významnými tématy poselství jsou úcta k domorodým národům, úcta k ženám, úcta k původním učením, která byla národům dána, a nutnost změny v lidském smýšlení a jednání. Lidstvo je podle starších, kteří se k obřadům sešli, voláno k tomu, aby se vážně zamyslelo nad svou minulostí a přítomností a aby načrtlo plán nového způsobu, jak bude s Matkou Zemí žít. Jen tak lze podle nich zajistit, že lidstvo jako druh přežije až do konce času.

Zdroj: https://bsnorrell.blogspot.com/2020/03/message-to-world-from-ceremonial-elders.html