Biskupové vyzývají k rychlému jednání k záchraně lidstva
Představitelé sdružení biskupských konferencí šesti kontinentů podepsali prohlášení určené představitelům vlád států, v němž je vyzývají, aby uváděli do praxe Pařížskou dohodu.
Bezodkladné jednání na všech úrovních

26. října 2018 podepsali biskupové zastupující biskupské konference šesti kontinentů prohlášení, v němž vyzývají k okamžitému odvážnému jednání, které by čelilo ničivým účinkům klimatické krize, a připomínají, že mezinárodní společenství musí takové jednání uskutečňovat na všech úrovních: musí se ho účastnit jednotlivci, společenství, města, regiony i celé národy. Biskupové dále zdůrazňují, že je potřeba připravit se na rychlé a radikální změny a odolat pokušení hledat řešení současného stavu v krátkodobých technologických správkách, aniž by se věnovala pozornost příčinám krize a jejím dlouhodobým důsledkům. Žádají, aby se jednalo rychle, zejména při vytváření konkrétních plánů, jak spravedlivě rozdělit zdroje a odpovědnost, a aby státy, které působí velké znečištění, přijaly odpovědnost a dostály svým finančním závazkům souvisejícím se změnou klimatu. Připomínají krátkozrakost, s níž jednala jejich generace, která nezanechává potomkům zdravou planetu, a žádají, aby se nadále jednalo s ohledem na mezigenerační spravedlnost a také na lidskou důstojnost a práva těch, kdo jsou nejzranitelnější.

1,5° nutné k přežití

Podle biskupů má mezinárodní společenství morální povinnost udržet globální oteplení hluboko pod 2° nad předindustriální úrovní a usilovat o 1,5°. V důsledku globálního oteplování jsou již nyní mnozí lidé nuceni opouštět své domovy a další miliony migrantů budou brzy následovat. Přechod k ekologické spravedlnosti, jaký vyžaduje Pařížská dohoda, je pro lidi v zranitelných oblastech a lidi žijící na pobřežích otázkou života a smrti.

Přechod k udržitelným způsobům života

Je také potřeba politicky podporovat úsilí o omezení přehnané spotřeby a drasticky snížit uhlíkovou stopu jednotlivců i společenství, což vyžaduje proměnu srdcí a myslí. Přitom je potřeba naslouchat tradicím přírodních národů, které nabízejí cenné podněty pro udržitelný způsob využívání přírodních zdrojů, a naopak nelze podporovat falešná řešení, která přírodní zdroje využívají jako výrobní komodity

Změna finančního paradigmatu

Protože finanční instituce problém spolupůsobí a mohou se podílet i na jeho řešení, je potřeba, aby byly finanční trhy regulovány podle celosvětových rámcových úmluv, jako je Pařížská dohoda a Cíle udržitelného rozvoje (2030 Agenda for Sustainable Development). Biskupové volají po peněžnictví, které bude sloužit společnosti, budovat společenství a podporovat integritu, rovnost a spravedlnost.

Transformace energetického sektoru

Dále biskupové znovu opakují svůj požadavek z roku 2015, aby byla ukončena doba fosilních paliv a uskutečněn rychlý přechod k ekonomice poháněné obnovitelnými zdroji energie, protože podle vědců je nutně potřeba, aby většina zásob fosilních paliv zůstala nevytěžena. K tomu je potřeba ukončit podporu těžby a spalování fosilních paliv a investovat do spravedlivého přechodu na obnovitelné zdroje energie, který může pomoci v boji proti chudobě, nerovnosti a zhoršování životního prostředí.

Nový přístup k obdělávání půdy

Biskupové dále připomínají, že obdělávání půdy má zpřístupnit všem lidem zdravou a výživnou potravu, ne být využíváno k uspokojování zájmů velkých podniků na úkor chudých zemědělců a zdraví lidí. Je potřeba podporovat agroekologii, zejména pro malé farmáře, neboť je to model, který napomáhá k blahu lidí, k posílení společenství a k péči o životní prostředí.

Ekologické obrácení je duchovní výzvou

V závěru dokumentu biskupové obnovují svůj závazek podnikat kroky k tomu, aby sami žili změnu, k níž volají, ve svých institucích a vyjadřují své přesvědčení, že ekologické obrácení je také duchovní výzvou. Vítají všechny iniciativy v katolické církvi i mimo ni, které již nyní svědčí o tom, že je možné, dosažitelné a spravedlivé žít udržitelným způsobem, neboť právě to je klíčem k přežití lidstva.

 

Zdroj: https://drive.google.com/file/d/1RNyH9cDBuEvt54Yi1PnUADDE8InOdUSm/view